پلن ویژه ||نامحدود||
600,000تومان سالانه


◄مقدار فضا ||نامحدود||
◄پهنای باند نامحدود
◄ کلیه امکانات نامحدود
◄فقط 600.000 تومان در سال
پلن 500 مگابایتی
120,000تومان سالانه


◄مقدار فضا 500 مگابایت
◄پهنای باند نامحدود
◄ کلیه امکانات نامحدود
◄فقط 120.000 تومان در سال
پلن 1000 مگابایتی
170,000تومان سالانه


◄مقدار فضا 1000 مگابایت
◄پهنای باند نامحدود
◄ کلیه امکانات نامحدود
◄فقط 170.000 تومان در سال
پلن 2000 مگابایتی
250,000تومان سالانه


◄مقدار فضا 2000 مگابایت
◄پهنای باند نامحدود
◄ کلیه امکانات نامحدود
◄فقط 250.000 تومان در سال
پلن حرفه ای 5000 مگابایتی
350,000تومان سالانه


◄مقدار فضا 5000 مگابایت
◄پهنای باند نامحدود
◄ کلیه امکانات نامحدود
◄فقط 350.000 تومان در سال