پشتیبانی محتوایی و سئو - بسته اقتصادی
300,000تومان ماهانه
بسته اقتصادی شامل خدمات زیر
پشتیبانی محتوایی و سئو - بسته پیشرفته
500,000تومان ماهانه
بسته پیشرفته شامل خدمات زیر
پشتیبانی محتوایی و سئو - بسته ویژه
800,000تومان ماهانه
بسته ویژه شامل خدمات زیر